Nova convocatòria del Pla d’Ocupació Local

Dimecres, 3 de juny de 2020 a les 00:00

Ja estan disponibles les bases del procés selectiu per a la contractació de persones aturades.

L’Ajuntament d’Olesa obre un procés de selecció de 4  persones aturades en règim de personal laboral temporal, en el marc del Pla d’Ocupació Local. La tasca a desenvolupar serà la de peó de manteniment de la via pública i de parcs i jardins, adscrits a la Brigada d’Obres i Serveis Municipals.

Aquesta convocatòria es fa davant la situació de crisi derivada de la pandèmia originada per la COVID-19. Poden optar a aquestes places les persones que estiguin inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya.  La durada del contracte és de tres mesos.

Les persones que desitgin prendre part a la convocatòria hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància específica en la qual caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base tercera, i hauran d'anar acompanyades dels documents següents:

  • DNI (original o fotocòpia compulsada). En el cas de no ser espanyol, cal presentar una fotocòpia acreditativa de la seva nacionalitat o, si hi manca, una fotocòpia del passaport.
  • Titulació acadèmica (original o fotocòpia compulsada).
  • Curriculum Vitae actualitzat.
  • Documents acreditatius (original o fotocòpia compulsada) dels mèrits al·legats per valorar el concurs, de conformitat amb el barem exposat a la base setena i sense que el Tribunal qualificador en pugui valorar d'altres que no siguin aportats en aquest moment.

El termini de presentació  acaba el 16 de juny.

Podeu consultar les bases complertes aquí.

Podeu fer arribar les vostres sol·licituds VIA TELEMÀTICA a través de la Seu Electrònica Municipal adjuntant-hi la instància específica i la documentació acreditativa corresponent.

Si no disposeu de Certificat de Firma digital, podeu donar-vos d'alta d'una manera molt senzilla a IdCat Móbil.

Si no teniu accés a mitjans telemàtics podeu presentar les vostres sol·licituds a l'OAC de forma presencial (respectant totes les normes de seguretat) en horari habitual.

 

 

Darrera actualització: 04.06.2020 | 14:33