Convocatòria de beques per a material i sortides escolars, curs 2021-2022

Dijous, 13 de maig de 2021 a les 00:00

De l'1 al 30 de juny podeu presentar les vostres sol·licituds d'ajuts per a material i sortides d’alumnes d’educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t. ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics.

Des dels Serveis Socials Bàsics se’ns planteja el repte d’abordar la nova i canviant situació econòmica en que ens trobem, tant a nivell individual com a nivell comunitari.

Un cop estudiades les demandes, i mirant de cobrir el màxim de necessitats possibles, es valora necessari mantenir la línia de beques municipals dedicades a la bonificació de material i sortides escolars. Amb aquesta actuació té dos objectius principals:

 • Abordar la prevenció i el treball comunitari actuant conjuntament amb l’escola del municipi, afavorint a aquelles famílies que es troben en una situació social més desfavorida
 • Protegir la vulnerabilitat dels infants davant els efectes de la situació econòmica actual, i fomentar el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació.

Objecte

L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts individuals per a material i sortides d’alumnes d’educació infantil, primària i secundària (de P3 a 4t ESO) empadronats al municipi i escolaritzats en centres públics. 

Aquesta convocatòria regeix durant el curs 2021/2022. Les atribucions aprovades en base a aquesta normativa tenen efecte només pel curs 2021/2022 i no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es pot al·legar com a precedent.

Destinataris

Per concórrer a la convocatòria, els interessats hauran de reunir ambdós requisits següents: a) Estar empadronat al municipi. b) Estar matriculat en centres d’educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà, cicle superior o ESO.

Criteris d’atorgament de la subvenció

La concessió dels ajuts econòmics escolars es realitzen amb l’aplicació del barem social i econòmic següent: A efectes del càlcul final de la valoració de la situació de cada unitat familiar de convivència la valoració econòmica representarà el 70% de la puntuació total i la valoració social el 30% restant.

Valoració econòmica

 1. Per establir la situació econòmica es consideraran els ingressos nets percebuts pel conjunt de membres la unitat familiar de convivència durant els 6 mesos anteriors a la data de sol·licitud. Per establir el còmput d’ingressos es valoraran: - Ingressos del treball per compte aliena  - Beneficis i pèrdues del treball per compte pròpia - Prestacions socials - Transferències rebudes i pagades a altres llars
 2. Per a calcular la Renda Disponible es descomptarà al total d’ingressos dels darrers 6 mesos, l’import màxim de 450€ de la despesa d’habitatge de la unitat familiar de convivència, fixant un topall màxim de 450€ (tant per a lloguer com per a hipoteca).

Valoració social

 1. Per establir la situació social el professional de referència dels serveis socials bàsics municipals avaluarà les mancances, necessitats i factors discrecionals de cada unitat familiar de convivència.
 2. Es consideraran de forma especial aquells casos en que s’identifiquin mancances lligades a les necessitats bàsiques que rebran la màxima puntuació en la valoració social (5 punts).
 3. El personal tècnic avaluarà per a cada unitat familiar de convivència la presència de les situacions de mancança i necessitats social i determinarà la puntuació resultant fins a un valor màxim de 5 punts.
 4. Complementàriament, el professional podrà valorar l’existència d’altres factors discrecionals que afavoreixin o dificultin l’eficàcia en l’assoliment dels objectius socials de la prestació econòmica. Aquests factors són puntuats a discreció pel professional fins completar la valoració social. 
 5. La puntuació de la valoració social de la unitat familiar de convivència serà de com a màxim de 5 punts. 5. Imports dels ajuts L’import específic de les subvencions es valorarà en funció de les sol·licituds presentades i del pressupost destinat per l’Ajuntament.

La proposta de la quantia que correspon a cada percentatges és la següent: · 20% la quantia de 125€ · 40% la quantia de 150€ · 60% la quantia de 175€ · 80% la quantia de 195€ 

Pagament

El pagament d’aquests ajuts es realitzaran realitzarà directament en el centre escolar.

Sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà del 1 al 30 de juny del 2021, ambdós dies inclosos

Lloc

Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre general de l’Ajuntament presencialment o a través de l’administració electrònica.

Manera

 1. Cal emplenar degudament el model de sol·licitud amb les dades del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne. El model resta a disposició de les persones interessades a l’Ajuntament
 2. Cal aportar la documentació general, específica i econòmica establerta en la sol·licitud.

Resolució

La resolució de les sol·licituds presentades es farà mitjançant acord de la Junta de Govern Local, que s’adoptarà en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Aquest acord es notificarà de manera individualitzada als interessats. En el cas de disconformitat contra la resolució dels ajuts es podran presentar els recursos pertinents de conformitat amb la normativa vigent de procediment administratiu.

Podeu consultar les bases al PDF adjunt.

Darrera actualització: 11.06.2021 | 19:57