Prohibició del consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic, exceptuant el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.

Dimecres, 29 de juliol de 2020 a les 00:00

Avui dimecres, 29 de juliol de 2020, s’ha publicat la Resolució SLT/1905/2020, de 28 de juliol, per la qual s'adopten mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19.

Mitjançant la Resolució SLT/1905/2020, de 28 de juliol, publicada al DOGC número 8188, de 29 de juliol, s'estableix que, en defecte de l'ordenança municipal específica que ho reguli, es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència. L’incompliment d’aquesta mesura és objecte de règim sancionador, tipificant com a infracció greu i sancionable amb multes de 3.001 a 15.000 euros, d’acord amb la Llei 20/1985 i la legislació sectorial aplicable.

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la seva publicació al DOGC (29 de juliol). El termini de durada de les mesures s'estableix en 15 dies.

Contingut de la Llei 20/1985:

La Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, a l'article 18, prohibeix consumir begudes alcohòliques en la via pública i la resta de llocs de concurrència pública, quan ho estableixin les ordenances municipals per raons de seguretat pública, tret dels llocs on sigui degudament autoritzat.
Correspon als ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. L'incompliment de la mesura recollida en aquesta resolució és objecte de règim sancionador, d'acord amb la legislació sectorial aplicable, i en particular conforme a les previsions de la Llei 20/1985, que tipifica com a infracció greu, sancionable de 3.001 a 15.000 euros, les infraccions que siguin concurrents amb infraccions sanitàries lleus.
 

Darrera actualització: 29.07.2020 | 12:03