Ple ordinari de 25 de maig de 2022

Es convoca sessió ordinària del Ple municipal el dimecres 25 de maig de 2022 a les 18h. a la sala de Plens de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA:

 

A) Part resolutiva

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL 30 DE MARÇ DE 2022 I DEL PLE EXTRAORDINARI DE 10 DE MAIG DE 2022

2. Expedient 295/2022. PROPOSTA ACORD ESTABLIMENT FESTES LOCALS 2023.

3. Expedient 319/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ CONVENI FINANÇAMENT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CURA PUNTUAL PER A NENES I NENS DELS 0 ALS 14 ANYS DEL DEPARTAMENT D’IGUALTAT I FEMINISMES 2022

4. Expedient 314/2022. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE l’AEAT I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES, EN MATÈRIA DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI.

B) Activitat de control

5. DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA

6. DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

7. EXP.269/2022.- DONAR COMPTE APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2022. MODALITAT GENERACIÓ DE CRÈDIT.

8. EXP. 224/2022.- DONAR COMPTE APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT EXERCICI 2021.

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 21.05.2022 | 14:13