Ple ordinari de 27 de juliol de 2022.

Ple municipal  celebrat el dimecres, 27 de juliol a les 18 hores a la Sala d'actes del'Ajuntament.

           ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva

1. APROVACIÓ ACTA PLE ORDINARI CELEBRAT EL 25 DE MAIG DE 2022

2. EXP.151/2022.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS I LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESPELEOLOGIA, PER AL FOMENT I L'ORDENACIÓ DE L'ÚS PUBLIC DEL PARC NATURAL DEL GARRAF.

3.- EXP.366/2022.- PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D''IGUALTAT. ANUALITAT 2022.

4. EXP.310/2022.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS.

5. EXP.411/2022.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ORDENANÇA ESPECIFICA DE SUBVENCIONS A LES ENTITAS I ASSOCIACIONS D´OLESA DE BONESVALLS.

6. EXP.313/2022.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ORDENANÇA ESPECIFICA MUNICIPAL REGULADORA DE PRESTACIÓ D'AJUDES D'URGENCIA SOCIAL.

7. Expedient 412/2022. PROJECTE APROVACIÓ REGLAMENT TELETREBALL AJUNTAMENT D´OLESA DE BONESVALLS.

8. Expedient 414/2022. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIM INTERN DE L´ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARREC.

9. Expedient 413/2022.APROVACIÓ INICIAL PROJECTE ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA REALITZACIÓ D´ACTIVITATS DE LLEURE I ESPORTS DE L´AJUNTAMENT D´OLESA DE BONESVALLS.

10. EXP.1197/2014.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL POUM.

11. MOCIÓ PER A L’IMPULS DE L’AGENDA RURAL DE CATALUNYA.

12. MOCIÓ QUE ENCAPÇALA EL GRUP D'ERC-AM, DE SUPORT ALS JUTJATS DE PAU

B) Activitat de control

3. EXPEDIENT 283/2022. DONAR COMPTE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2022.- GENERACIÓ DE CRÈDIT

14. EXP345/2022.- DONAR COMPTE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2022.- INCORPORACIÓ ROMANENTS

15. EXP.354/2022.- DONAR COMPTE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2022.- INCORPORACIÓ DE ROMANENTS

16. EXP.-396/2022. DONAR COMPTE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/2022.- GENERACIÓ DE CRÈDIT

17. DONA COMPTE DECRETS D'ALCALDIA 18. DONA COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 23.07.2022 | 15:55