Ple ordinari de 28 de juliol de 2020

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: dimarts, 28 de juliol de 2020
Hora: 18 h
Règim de la sessió: Ordinari

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. Expedient 176/2020. Proposta d'aprovació sol·licitud de subvenció per a compensacions econòmiques a càrrecs electes 2020.

3. Proposta increment salarial 2% als treballadors de l'ajuntament en aplicació d'allò establert en el RDL 2/2020, de 21 de gener.

4. Expedient 179/2018. Festes Locals

5. Exp.213/2015.-Proposta d'informe favorable a l'actualització de les tarifes urbanes del servei d'autotaxi per a l'exercici 2020.

6. Expedient 213/2015. Proposta acord ampliació de 5 a 9 places de llicència d'auto-taxi número 1 d'Olesa de Bonesvalls.

7. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-AM, de posicionament en contra de la pròrrogao ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i  AP-7.

8. Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019.Exp.36/2020.

9. Donar compte del Decret d'incorporació de romanents.Exp.36/2020

10. Donar compte de l'informe dels saldos de dubtós cobrament exercici 2019.Exp.36/2020.

11. Donar compte informe de morositat del 2n trimestre de 2020. Exp.33/2020

12. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.

13. Donar compte dels acords de la Junta de Govern.

Darrera actualització: 30.07.2020 | 17:39