Ple ordinari de 30 de març de 2022

Es convoca sessió ordinària del Ple municipal el dimecres 30 de març de 2022 a les 18h. a la sala de Plens de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva

1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA DE DATA 26.01.2022

2. Expedient 519/2021. PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ TEXT CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDES I L’AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS EN RELACIÓ A LA SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA QUE HA DE PERCEBRE l’ASSOCIACIÓ AMPERT PEL FINANÇAMENT D’UN VEHICLE NOU

3. Expedient 49/2022. PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ TEXT CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT PENEDÈS I L'AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS PER A LA IMPLANTACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'UN SISTEMA D'INFORMACIÓ I GESTIÓ ENERGÈTICA MUNICIPAL

4. Expedient 334/2018. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL ( DUPROCIM).

5. Expedient 521/2021. PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L'ARBRAT I ESTASSADA DE SOTABOSC EN LA FRANJA PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTABILITAT DE CAN COSTA D'OLESA DE BONESVALLS.

6. Expedient 120/2021. PROPOSTA APROVACIÓ PROJECTE SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA DENSITAT DE L'ARBRAT I ESTASSADA DE SOTABOSC EN LA FRANJA  PERIMETRAL DE BAIXA COMBUSTABILITAT DEL NUCLI URBÀ D'OLESA DE BONESVALLS.

7. Expedient 43/2022. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES

8. Expedient 197/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.2/2022, AMB LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DIFERENT ÀREA DE DESPESA.

9. Expedient 199/2022. APROVACIÓ DEL RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA.

10. Expedient 31/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL SECTOR 101

11. MOCIÓ NO A LA MAT ALT PENEDÈS

B) Activitat de control

12. DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA

13. DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN

14. EXPEDIENT 149/2022. DONAR COMPTE ACORD MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2022 EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE LA MATEIXA ÀREA DE DESPESA.

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 31.03.2022 | 12:47