I Concurs literari de Sant Jordi 2021 de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

Dimarts, 9 de febrer de 2021 a les 00:00

Donada la situació de pandèmia i la impossibilitat de celebrar la festa com s'ha fet fins l'any passat,  l’Ajuntament vol promoure la creació literària i alhora, celebrar la festivitat de Sant Jordi per tal de continuar impulsant la cultura.

 

Bases deI Concurs literari de Sant Jordi 2021 de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

1. Objecte

L’objecte d’aquest concurs és promoure la creació literària i alhora, celebrar la festivitat de Sant Jordi, per tal de continuar impulsant la cultura.

2. Participants

Poden participar persones residents a Olesa de Bonesvalls o que estiguin cursant els seus estudis a l’escola del municipi.

 • GRUP A (Infantil): Per edats (de 6 a 12 anys).
 • GRUP B (Joves): De 13 a 18 anys.
 • GRUP C (Adults): Més de 19 anys.

3. Obres concursants

 1. Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català o castellà i totalment inèdits. El tema és lliure.
 2. L’obra literària presentada ha de ser un conte o narració.
 3. Cada concursant, com a màxim, pot presentar un treball.
 4. L’extensió màxima per al grup A, és de 3 fulls DIN-A4, per al grup B 5 fulls DIN-A4 i per al grup C l’extensió màxima serà de 10 fulls DIN-A4. 
 5. Els treballs han d'estar escrits amb ordinador per una sola cara, amb interlineat d’1,5 i mida de la lletra de 12.

4. Pliques

Tothom que hi vulgui participar ha de presentar un sobre gran que contingui el text original i 3 còpies signades amb pseudònim i un sobre petit tancat amb el nom, cognoms, adreça de l’autor, telèfon i fotocòpia del DNI (majors de 14 anys), centre educatiu al que pertany i manifest de "sí" o "no" accepta captar i difondre la seva imatge a l'efecte d'aquesta activitat (vegeu final d’aquestes bases). A la part de fora del sobre petit es consignaran el pseudònim amb què s’hagi signat el treball i el grup en què participa. Els menors de 14 anys necessiten autorització expressa de pare/mare o tutor sobre la captació d’imatges. Per tant s'afegirà, dintre del sobre petit tancat, un document d’autorització amb el nom i cognom, DNI i e-mail, del pare/mare tutor/a, esmentant el seu consentiment i manifest de "sí" o "no" accepta captar i difondre la imatge del concursant i la seva pròpia, a l'efecte d'aquesta activitat. (vegeu final d’aquestes bases.)

5. Presentació i termini

 1. Els treballs es podran lliurar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al web municipal www.olesadebonesvalls.cat. i fins el dia 9 d’abril. Es poden entregar de dues maneres: Presencialment a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, en horari d’atenció al ciutadà (dilluns a divendres de 9h a 14h i dimarts de 16:00 a 18:30h), de conformitat amb l’apartat 4 o bé per la seu electrònica de l’Ajuntament.
 2. Una persona pot entregar a l’Ajuntament més d’un treball, ara bé, solament s’admet la participació d’una obra per concursant.

6. Premis

 1. Pel grup A: el primer premi per grup d’edat serà un lot de material escolar per valor de 30 € i pel segon premi un lot per valor de 15€.
 2. Pel grup B: el primer premi serà una targeta regal per valor de 100€ per l’adquisició de material escolar, d’oficina i cultural, i el segon premi la targeta serà per un valor de 50€.
 3. Pel grup C, el primer premi serà el primer premi serà una targeta regal per valor de 120€ per l’adquisició de material escolar, d’oficina i cultural, i el segon premi la targeta serà per un valor de 60€.

7. Jurat

 1. El jurat serà format per tres persones relacionades amb el món de la cultura o educatiu.
 2. La decisió del jurat és inapel·lable.
 3. El jurat pot declarar desert quelcom grup o categoria si ho considera.

8. Veredicte i repartiment de premis

El veredicte del jurat i el lliurament de premis es farà públic el 23 d’abril dins dels actes programats. S’anunciarà a xarxes socials.

9. Conservació i altres disposicions

 1. Els participants han de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels autors originals.
 2. Els participants es comprometen a les seves obres, al compliment legal en el tractament de dades de caràcter personal inclòs la imatge, de la Llei 3/2018 LOPDGDD i Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 5/1982, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
 3. La propietat de les obres presentades serà dels seus autors. L’organitzador tindrà els drets de publicació i els de reproducció en qualsevol format. Els treballs premiats quedaran, a tots els efectes, propietat dels organitzadors, la resta podran ésser retirats en el termini d'un mes. Passat aquest període, l'Ajuntament declina tota responsabilitat respecte als treballs presentats.

10. Proteccioó de dades personals

 1. Les dades (dels concursants i/o familiars/tutors) són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta activitat. L’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls adopta les mesures de seguretat, d’acord amb la Llei 3/2018 LOPD-GDD i Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 2. El participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la qual van ser recollides, sempre que totes les parts preservin la seva intimitat. Les comunicacions de la seva sol·licitud de participació es farà via l’adreça postal, l'e-mail i/o telèfon facilitat.
 3. El participant accepta expressament, via correu electrònic, rebre informació del l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquest acte.

11. Difusió d’imatges

Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; el participant (o el seu pare/mare tutor/a) dona el seu consentiment a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls per tal que les imatges (tant vídeogràfiques com fotogràfiques i veu), corresponents a aquesta activitat puguin ser difoses amb finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).

12. Acceptació de les bases

El fet de concursar suposa la total acceptació implícita d’aquestes bases.

Darrera actualització: 12.02.2021 | 09:22