Convocatòria de Ple ordinari el dimarts 28 de juliol

Dijous, 23 de juliol de 2020 a les 00:00

Es convoca sessió ordinària del Ple el dimarts 28 de juliol, a les 18h. a la Sala d'Actes, amb el següent

Ordre del dia

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
 2. Expedient 176/2020. Proposta d'aprovació sol·licitud de subvenció per a compensacions econòmiques a càrrecs electes 2020.
 3. Proposta increment salarial 2% als treballadors de l'ajuntament en aplicació d'allò establert en el RDL 2/2020, de 21 de gener.
 4. Expedient 179/2018. Festes Locals
 5. Exp.213/2015.-Proposta d'informe favorable a l'actualització de les tarifes urbanes del servei d'autotaxi per a l'exercici 2020.
 6. Expedient 213/2015. Proposta acord ampliació de 5 a 9 places de llicència d'auto-taxi número 1 d'Olesa de Bonesvalls.
 7. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-AM, de posicionament en contra de la pròrrogao ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i  AP-7.
 8. Donar compte del Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019.Exp.36/2020.
 9. Donar compte del Decret d'incorporació de romanents.Exp.36/2020
 10. Donar compte de l'informe dels saldos de dubtós cobrament exercici 2019.Exp.36/2020.
 11. Donar compte informe de morositat del 2n trimestre de 2020. Exp.33/2020
 12. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.
 13. Donar compte dels acords de la Junta de Govern.
Darrera actualització: 03.12.2020 | 09:50