Divendres 25 de novembre ple municipal ordinari

Dimarts, 22 de novembre de 2016 a les 00:00

Aquest divendres 25 de novembre a les 19 hores se celebrarà el ple municipal ordinari de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, una sessió que tindrà lloc com és habitual a la sala de plens i que presenta el següent ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA DE 30 DE SETEMBRE DE 2016 I ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 28 D’OCTUBRE DE 2016.
2.- DONAR COMPTE ACORD S DE LA JUNTA DE GOVERN:  
2.1.- JUNTA DE GOVERN DE DATA 28 DE JULIOL DE 2016.
4.2.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, COHESIÓ SOCIAL I EMERGÈNCIA ENERGÈTICA. XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
4.3.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ AJUT “ PROGRAMA COMPLEMENTARI ESCOLARITZACIÓ EN PRIMERA INFÀNCIA PER AL CURS 2015-2016. XBMQ- 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.EXP.319/2016.
4.8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ANNEX I AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS I L'AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS EN MATÈRIA DE JOVENTUT AMB LA MODALITAT DE PROGRAMES COMARCALS DE JOVENTUT COMPARTITS. 
2.2.-JUNTA DE GOVERN DE DATA 23 D’AGOST DE 2016.
3.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS I LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESPELEOLOGIA, PER AL FOMENT I ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC AL PARC DEL GARRAF 2016-2018.
3.5.-PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ DEL PREACORD MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA “ XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
3.- DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA  
4.- .INFORME DE MOROSITAT 3R TRIMESTRE 2016.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2016, SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA, TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT I GENERACIÓ DE NOUS INGRESSOS.
6.- INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA.
7.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 19.11.2019 | 10:22