L'Ajuntament d'Olesa convoca vàries borses de treball

Diumenge, 14 de març de 2021 a les 10:00

Dimarts 16 comença el període de presentació de sol·licituds.

L'Ajuntament d'Olesa convoca vàries borses de treball per diferents grups de treball municipal.

Per acord de la Junta de Govern de 2 de febrer de 2021, s'han aprovat les bases i les corresponents convocatòria per a la creació de quatre borses de treball.

Les persones interessades en participar en la convocatòria han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques –LPACAP- (Llei 39/2015, d'1 de octubre), dins del termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Bases i convocatòria d'un procés selectiu, en torn lliure, d'una borsa de treball de places d'oficial 1a de la brigada municipal, en règim de personal laboral temporal.

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de places d’oficial de 1a en la brigada municipal mitjançant concurs-oposició. quan es produeixin algun dels següents supòsits:

 • L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per personal laboral fix.
 • La substitució transitòria de titulars.
 • L’execució de programes de caràcter temporal.
 • L’excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins un període de 12 mesos.
 • Qualsevol de les modalitats de contractació de personal laboral temporal prevista en la legislació laboral.

Bases i convocatòria d'un procés selectiu, en torn lliure, d'una borsa de treball d'operadors/es de neteja, en règim de personal laboral temporal.

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball d’operadors/es de neteja mitjançant concurs-oposició. quan es produeixin algun dels següents supòsits:

 • L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per personal laboral fix.
 • La substitució transitòria de titulars.
 • L’execució de programes de caràcter temporal.
 • L’excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins un període de 12 mesos.
 • Qualsevol de les modalitats de contractació de personal laboral temporal prevista en la legislació laboral.

Bases específiques i convocatòria d'un procés selectiu d'una borsa de treball de places d'auxiliar administratiu/va, funcionari interí o laboral.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció funcionaris interins i de personal laboral temporal per a la creació d’una borsa de treball, pel sistema de concurs oposició, d’auxiliar administratiu/va, enquadrada en l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C2, dotades amb les retribucions que corresponguin segons al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament, quan es produeixin algun dels següents supòsits:

 1. L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera.
 2. La substitució transitòria de titulars.
 3. L’execució de programes de caràcter temporal.
 4. L’excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins un període de 12 mesos.
 5. Qualsevol de les modalitats de contractació de personal laboral temporal prevista en la legislació laboral.

Bases específiques i convocatòria d'un procés selectiu d'una borsa de treball de places d'educadors/es infantils, personal laboral temporal

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de personal laboral temporal per a la creació d’una borsa de treball, pel sistema de concurs oposició, d’educadors/es infantils, enquadrada en el grup C1, dotades amb les retribucions que corresponguin segons al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament, quan es produeixin algun dels següents supòsits:

 • L'existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per personal fix.
 • La substitució transitòria de titulars.
 • L’execució de programes de caràcter temporal.
 • L’excés o acumulació de tasques per termini màxim de sis mesos, dins un període de 12 mesos.
 • Qualsevol de les modalitats de contractació de personal laboral temporal prevista en la legislació laboral.

Més informació al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica.

Darrera actualització: 25.03.2021 | 11:37