Llistat d'admesos-exclosos Pla d'Ocupació Local

Dijous, 25 de juny de 2020 a les 12:00

 

Es concedeix un termini de 5 díes hàbils per fer reclamacions i subsanacions.

Per Decret d’Alcaldia núm. 69/2020, de 23 de juny, s’ha adoptat el següent acord en relació al procés selectiu per a la contractació de persones dins del Pla d’Ocupació Local 2020:

PRIMER.- Aprovar la llista PROVISIONAL d’admesos i exclosos per a prendre part en el procés selectiu:

Aspirants admesos:

 • DNI. ...584F
 • DNI: ...242Q
 • DNI: ...733K
 • DNI: ...083N
 • DNI: ...242Q
 • DNI: ...898Z
 • DNI:...909R

Aspirants exclosos

 • DNI: ...428K (Manca acreditar que compleix amb les condicions exigides en la base tercera.)
 • DNI: ...701L (Manca acreditar que compleix amb les condicions exigides en la base tercera).
 • NIE... 552T ( Manca acreditar la titulació exigida )
 • NIE... 074D ( Manca acreditar la titulació exigida )

SEGON.- Publicar al tauler d’edictes municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, edicte de relació d’admesos i exclosos provisional, concedint un termini de 5 dies hàbils a comptar des del dia que es publiqui la llista en el tauler d’anuncis, als efectes que els aspirants puguin formular les reclamacions o les subsanacions que estimin oportunes en relació al motiu de la seva exclusió.

 

Informació de les bases del procés aquí.

 

Darrera actualització: 25.06.2020 | 15:34