Neteja de parcel·les

Dimarts, 2 de juny de 2020 a les 19:00

BAN MUNICIPAL RELATIU A L’OBLIGACIÓ DE MANTENIR NETS ELS SOLARS I LES PARCEL·LES URBANES.

La normativa urbanística estableix que els propietaris de terrenys, solars i parcel·les, han de conservar-los en bon estat de seguretat, salubritat i netedat.

Aquest Ajuntament per tal d’evitar el risc i el perill d’incendi, per acumulació de vegetació i males herbes, així com de plagues d’insectes, rosegadors, etc., fa una crida a tots/es els/les propietaris/es de solars i parcel·les sense edificar dins dels nuclis urbans, per a que abans del proper dia 23 de juny, procedeixin al desbrossament i neteja, garantint les bàsiques condicions higièniques i de seguretat ciutadana. Es considera que un sòl està net quan es troba totalment desbrossat sense herbes altes que puguin ocasionar incendis i lliure de residus.

En el cas que el 23 de juny es constati que hi ha parcel·les que no donen compliment a les condicions sanitàries i de netedat bàsiques, aquest Ajuntament quedarà habilitat, previ el procediment oportú, per imposar multes coercitives per un import d’entre 300 a 3.000 euros, de conformitat amb l’article 93 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística que es podran reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació, o per a procedir a l’execució subsidiària de les actuacions requerides, a càrrec econòmic dels propietaris titulars afectats.

Per aquests motius exposats succintament, l’Alcaldia fa avinent els/les ciutadans/es que atenguin aquest ban públic, preservant i mantenint els terrenys en condicions sanitàries i de netedat bàsiques, per evitar molèsties al veïns confrontants i ensems un potencial perill d’incendi malauradament sempre present en aquest període estival.

Les mesures dictades en aquest ban s’efectuaran respectant les mesures de protecció i distanciament social determinades per la declaració d’estat d’alarma, durant la seva vigència i les que modifiquin o substitueixin les anteriors.

El present Ban es fa públic per a general coneixement.

L’Alcalde

Pedro Juan Juan

Olesa de Bonesvalls, a 3 de juny de 2020.

Darrera actualització: 02.06.2020 | 20:23