Noves mesures per aturar l'expansió del COVID

Divendres, 30 d'octubre de 2020 a les 11:00

Mobilitat

Entrada en vigor de les noves mesures: 31 octubre

Vigència: 15 dies

 • Confinament perimetral de tot Catalunya: queda restringida l'entrada i la sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments justificats adequadament:
  • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
  • Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
  • Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
  • Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
  • Assistència i cura de menors, persones grans, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
  • Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
  • Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
  • Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
  • A causa de força major o situació de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, acreditada degudament.
 • Cap de setmana: confinament municipal. De divendres a les 06.00 h a dilluns a les 06.00 h, excepte la mobilitat essencial indicada abans i:
  • Visita als cementiris el 31 d’octubre i l’1 de novembre dins la mateixa comarca
  • Activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs
  • Permisos i visites penitenciaris
  • Custòdia compartida
 • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per pres

Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)

 • Es recomana limitar les sortides del domicili en la mesura del possible.
 • Es recomanen els desplaçaments basats en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”.
 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”.
 • La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un altre grup o grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el més estable possible.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:
  • Les activitats laborals
  • Les activitats docents (incloses universitàries)
  • les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres
  • Els mitjans de transport públic
  • Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts)
  • les activitats extraescolars permeses
 • Es prohibeix consumir aliments i begudes a les trobades o reunions als espais públics, excepte a les sortides escolars i en l’àmbit de la intervenció socioeducativa.

Activitat comercial

 • No es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal proper, excepte serveis essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen específicament els serveis de tractament de bellesa, excepte els de perruqueria per motius higiènics.
 • Comerç minorista d’alimentació i productes essencials i de primera necessitat (productes d’alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres veterinaris), inclosos els establiments en centres comercials, pot romandre obert.
 • Comerç minorista no d’alimentació ni essencial, obertura condicionada a:
  • que tinguin menys de 800 m2 i limitin l’aforament al 30% de la llicència
  • si tenen més de 800 m2, limitar la superfície a 800 m2 (i al 30% d’aforament adaptat proporcionalment a la superfície de 800 m2).
 • Centres comercials tancats. Poden obrir les botigues d’alimentació, productes essencials i de primera necessitat i qualsevol que tingui una superfície inferior a 800 m2 i accés directe des del carrer a la botiga i amb aforament limitat al 30%.
 • Es permet la venda per telèfon o internet amb recollida al local sempre que s’evitin aglomeracions a l’interior, i amb repartiment.
 • Els mercats no sedentaris poden mantenir l’activitat condicionada a una reducció del 30% de la capacitat d’aforament màxim del recinte.
 • Se suspenen les fires comercials
 • Es poden establir sistemes de recollida al local de forma esglaonada per evitar aglomeracions i també sistemes de repartiment a domicili.
 • Els horaris de tancament del comerç: màxim a les 21 h, inclòs el menjar per emportar, excepte menjar a domicili, que és fins les 23 h.

Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives

 • Activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, se suspenen, tant en recintes tancats com a l’aire lliure als espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics, dels establiments amb llicència per a l’exercici de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concert i sales de concert.
 • Arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals romanen oberts limitant l’aforament al 33% de l’autoritzat. En cap cas es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic en aquests espais.
 • Biblioteques: l’accés es limita a la recollida i lliurament de documents reservats per al préstec.
 • Convencions, congressos, festes majors queden suspeses.
 • Parcs i fires d’atracció: se suspèn l’obertura al públic, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables.
 • Establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats: se’n prohibeix l’obertura.
 • Parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20.00 hores.
 • Als equipaments com centres cívics i altres de caràcter comunitari (tallers, xerrades, cursos o altres de similars) se suspenen les activitats presencials, llevat que es facin per mitjans telemàtics. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personal permeses, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.
 • Salons de jocs, casinos i sales de bingo se suspèn l’obertura d’activitats.

Activitat esportiva

 • Tancament de totes les instal·lacions i els equipaments esportius, excepte els de tecnificació i lligues professionals
 • Suspensió de totes les competicions esportives, federades, etc., excepte les lligues nacionals i internacionals

Activitats d'hoteleria i restauració

 • Se suspèn l’obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment. Els horaris de lliurament a domicili permès: de les 6.00 a les 23.00 hores.
 • Resten exclosos d’aquesta suspensió els restaurants d’hotels i altres allotjaments turístics per a l'ús dels clients; els serveis de restauració de centres sanitaris, sociosanitaris i socials, i els menjadors escolars, de centres de treball, de formació i de caràcter social.
 • A les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega al mateix establiment,

Activitats laborals i professionals

 • Obligació a les empreses de limitar la mobilitat laboral
 • Implementar el treball a distància o teletreball llevat quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho.
 • Si no és possible el teletreball, cal establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similar, per evitar hores punta.
 • Evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
 • S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.

Activitat educativa

 • Es mantenen les activitats docents, i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar
 • Es manté l’activitat presencial als centres docents, d’ensenyament de règim especial reglats, d’educació d’adults i escoles oficials d’idiomes.
 • Batxillerat i cicles formatius: reducció de l’assistència presencial. Desenvolupar totes aquelles activitats que es puguin de forma telemàtica.
 • En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions, extremant les mesures de protecció.
 • Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es fan fora de l’horari lectiu habitual.
 • Excepte les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les associacions de mares i pares d’alumnes o les seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues que estiguin previstes a les programacions anuals respectives, i quan es facin al centre educatiu i els grups constants en què s’agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l’activitat lectiva.

Consum de tàbac i alcohol a la via pública

 • Es prohibeix, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència.
 • No es pot fumar a la via pública ni en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, en l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats
Darrera actualització: 03.12.2020 | 09:13