Tancament del Centre Cívic fins el 31 d'octubre

Dimarts, 20 d'octubre de 2020 a les 00:00

De conformitat amb la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, a partir d'avui, 20 d'octubre, es tanca el centre cívic i el local social i es suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat fins  les 00,00h del 31 d'octubre. Queden excloses les extraescolars, l'aula d'estudi, la gestió de les claus de pàdel i el servei de podologia.

Amb la finalitat d'aclarir el sentit de la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, i les excepcions que aquesta contempla, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ens ha fet arribar el text següent:

S'addiciona un nou apartat, el 13 bis, en la Resolució SLT/254672020, de 15 d'octubre, amb el contingut següent:

-13 bis

Equipaments cívics En els equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants. Resten excloses d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia."

L'objectiu de la mesura és reduir la interacció social, per tal de minimitzar tant com es pugui el risc de transmissió comunitària a partir de la suspensió temporal durant 15 dies de les activitats cíviques, comunitàries, presencials i de caràcter grupal en equipaments cívics. Per tant, l'objectiu general de la mesura és que l'activitat es limiti a la que compleix una funció social d'especial rellevància per l'entorn de l'equipament cívic.

Darrera actualització: 03.12.2020 | 09:17