Una vintena de camins comarcals passaran a formar part de la xarxa local de la Diputació

Dimecres, 4 de maig de 2016 a les 00:00

El Pla zonal de carreteres de l'Alt Penedès, elaborat per la Diputació de Barcelona, preveu que 22 camins municipals d'interès comarcal, amb un total de 65 km, estan fent funcions de carretera i, per tant, són susceptibles d'incorporar-se a la xarxa local de carreteres de la Diputació.

El contingut del Pla zonal ha estat presentat aquest dimarts als alcaldes de l'Alt Penedès pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, juntament al el president del Consell Comarcal, Francesc Olivella. Foto: Diputació de Barcelona El Pla zonal detalla els actuals camins municipals que tenen funció de carretera pel fet que compleixen, com a mínim, amb un dels vuit criteris que l'actual Reglament de carreteres estableix perquè una carretera sigui considerada com a tal. Així mateix, per a que un camí municipal esdevingui carretera i formi part de la Xarxa local de carreteres de la Diputació suposa una inversió econòmica per adequar-lo a temes com ara el ferm, les contencions, el traçat o la senyalització. El Pla zonal de l'Alt Penedès i la seva diagnosi s'enviarà a tots els alcaldes de la comarca. A partir d'aquí, el Consell Comarcal serà qui haurà de gestionar i dinamitzar el debat territorial amb els alcaldes perquè, d'entre tots els camins municipals amb funció de carretera, consensuïn els tres prioritaris en què caldrà invertir per convertir-los en carretera. 

El projecte contempla la realització d'una diagnosi zonal dels camins municipals per cada una de les 12 comarques de la demarcació de Barcelona, amb el compromís que el pla es revisi, com a màxim, cada cinc anys. Un cop presentades i consensuades totes les diagnosi zonals comarcals la Diputació de Barcelona aprovarà definitivament el Pla zonal de la demarcació de Barcelona, avaluant-se econòmicament la inversió a fer. En aquest sentit, la Diputació es compromet a executar en aquest mandat 2015-2019 transformar en carretera un camí municipal de cada comarca i s'integri a la xarxa de carreteres locals de la Diputació de Barcelona. 

Pla de millora de carreteres locals 

En aquesta reunió amb alcaldes de l'Alt Penedès, el diputat Jordi Fàbrega també ha anunciat que es realitzaran obres de millora i eixamplament de 12 trams de carreteres de la comarca amb una longitud de prop de 60 km que no compleixen amb els requisits bàsics de seguretat pel que fa a la seva amplada. El projecte contempla ampliar aquests trams que no compleixen amb la normativa actual de carreteres, fins a un mínim de 6 m d'amplada, que permeti la circulació i el creuament amb seguretat de dos vehicles de gran tonatge. 

Nova línia d'ajuts per a la millora i manteniment de camins municipals

En aquesta trobada amb els alcaldes de l'Alt Penedès, Fàbrega ha informat també del nou programa d'ajuts als municipis que de la Diputació de Barcelona obrirà aquest mes de maig per a la millora i el manteniment de camins municipals. D'acord amb la convocatòria, per poder rebre un d'aquests ajuts caldrà que els camins siguin d'ús han públic i estiguin en un àmbit no urbà. Així, cada Ajuntament podrà rebre un ajut, com a màxim de 50.000 euros. El programa disposa d'un pressupost de 10 MEUR per aquest mandat 2016-2019, a raó de 2,5 MEUR per any. Per valorar les sol·licituds presentades pels Ajuntaments, es tindran en compte criteris la urgència de l'obra, com ara per a la reducció de riscos imminents, estabilització de talussos o restitució de la vialitat, la connectivitat a nuclis disseminats, la ràtio d'importància social a partir de km de camins/1.000 habitants, l'aportació econòmica municipal i la importància dels camins en l'àmbit territorial municipal.

Darrera actualització: 20.11.2019 | 11:22