Procés selecció Informador Turístic

Dimarts, 8 de novembre de 2022 a les 00:00

Aprovada la relació provisional al PROCÉS SELECTIU PER A NOMENAMENT D'UN/A INFORMADOR/A TURÍSTIC DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS

Mitjançant Decret d'Alcaldia de data 7 de novembre de 2022 s’ha aprovat la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria al PROCÉS SELECTIU PER A NOMENAMENT D'UN/A INFORMADOR/A TURÍSTIC DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS del tenor literal següent:

PRIMER.- Aprovar la llista PROVISIONAL d’admesos i exclosos per a prendre part en el procés selectiu:

ASPIRANTS ADMESOS QUE NO HAN DE FER LA PROVA DE CATALÀ:

  • PaGoLo, amb DNI.--155Z
  • EsTeSa, amb DNI. --724R
  • IsSeFr, amb DNI. --176F
  • AlPeCa, amb DNI. --290Q
  • CrBoHe, amb DNI. --184T

ASPIRANTS ADMESOS QUE HAURAN DE FER LA PROVA DE CATALÀ:

  • AnBlLo, amb DNI. --700N

ASPIRANTS EXCLOSOS QUE HAURAN DE FER LA PROVA DE CATALÀ SI SÓN ADMESOS AMB CARÀCTER DEFINITIU.

  • MsNeMa, amb DNI. --571Y ( Manca presentació instància adreçada a l'alcalde d’Olesa de Bonesvalls en la qual caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona ).
  • AiCoEs, amb DNI.--350D ( Manca presentació instància adreçada a l'alcalde d’Olesa de Bonesvalls en la qual caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona ).
  • AnMaEs, amb DNI. --397T ( Manca presentació instància adreçada a l'alcalde d’Olesa de Bonesvalls en la qual caldrà manifestar que es reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a la base segona ).

SEGON.- Publicar al tauler d’edictes municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament, edicte de relació d’admesos i exclosos provisional, concedint un termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia que es publiqui la llista en el tauler d’anuncis, als efectes que els aspirants puguin formular les reclamacions o les subsanacions que estimin oportunes en relació al motiu de la seva exclusió.

Darrera actualització: 08.11.2022 | 19:28