Juntes de govern

La Junta de Govern local la integren l’alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del seu nombre legal, nomenats i separats lliurement per l’alcalde o alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern local:

  • L’assistència a l’alcalde o alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
  • Les atribucions que l’alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis. 

La Junta de Govern local, per a exercir les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries amb la periodicitat determinada pel Ple de la corporació. En el cas d'Olesa de Bonesvalls, un cop cada quinze dies.

També celebra sessions extraordinàries quan el president ho decideix. Per a exercir les seves funcions d’assistència, es reuneix quan el president de la corporació ho determina.

La Junta de Govern municipal està formada pel Sr. Alcalde i els Srs./Sres. Tinents d'Alcalde, segons es detalla a continuació:

  • Alcalde: Sr. Jordi Ramos i Tardà
  • 1a Tinent d'Alcalde: Sra. Marta Naharro Caseiro
  • 2a Tinent d'Alcalde: Sra. Vinyet Santolaria Camps
  • 3r Tinent d'Alcalde: Sr. Jaume Cuscó Martínez
Darrera actualització: 06.07.2023 | 14:29
Darrera actualització: 06.07.2023 | 14:29