Ple extraordinari el dimecres, 27 d'octubre de 2021

El proper dimecres, 27 d'octubre, a les 18h. a la Sala d'Actes de l'Ajuntament es celebrarà el Ple Extraordinari sense participació a distància.

                                                              Ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. EXP. 439/2021.- Proposta d'acord de modificació de l'ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre Bens Immobles.

2. EXP. 439/2021.- Proposta d'acord de modificació de l'ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

3. EXP. 439/2021.- Proposta d'acord de modificació de l'ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

4. EXP. 439/2021.- Proposta d'acord de modificació de l'ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

5. EXP. 439/2021.- Proposta d'acord de modificació de l'ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre Instal·lacions, Construccions i Obres.

6. EXP. 439/2021.- Proposta d'acord de modificació de l'ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per Expedició de Documents Administratius.

7. EXP. 439/2021.- Proposta d'acord de modificació de l'ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxxa per la Recollida, Tractament i Eliminació d'Escombraries i Atres Residus Urbans.

8. EXP. 439/2021.- Proposta d'acord de modificació de l'ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa per a la Prestació del  Servei de Piscina Municipal.

9. EXP. 439/2021.- Proposta d'acord de modificació de l'ordenança fiscal núm. 30 reguladora de la Taxa per a la Prestació de Serveis de Reforç Escolar.

B) Activitat de control ---

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 29.10.2021 | 14:15