Aprovació de les bases de concessió directa de subvencions adreçades a persones o unitats familiars o de convivència afectades per un ERTO total parcial o en situació d’atur com a conseqüència de la finalització del contracte per la Covid-19

Dijous, 21 d'octubre de 2021 a les 00:00

La finalitat de les Bases és regular els ajuts per persones afectades per ERTO's, total o parcials o atur, a causa de l'estat d'alarma i de la crisi sanitària per COVID 19, i que en alguns casos, la unitat familiar no reuniria els requisits necessaris per ser beneficiari dels ajuts d'urgència social que gestiona el departament de Serveis Socials.

Del 29.10.2021 fins a 31.12.2021 es poden presentar les sol·licituds per a la  concessió directa de subvencions adreçades a persones o unitats familiars o de convivència afectades per un ERTO total parcial o en situació d’atur com a conseqüència de la finalització del contracte per causes econòmiques assoiades a la crisi de la Covid-19 .

Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les persones i unitats familiars o de convivència que es trobi i pugui acreditar estar en una situació de dificultat socioeconòmica i/o vulnerable derivada de la Covid-19, d'acord amb els requisits següents:

 1. Ser major de 18 anys o estar emancipada legalment la persona sol·licitant.
 2. Estar empadronat/des al municipi d’Olesa de Bonesvalls tots els membres de la unitat familiar o de convivència.
 3. Haver estat afectat per un expedient de regulació d'ocupació (ERTO) total o parcial o estar en situació d'atur com a conseqüència de la finalització del contracte per causes econòmiques associades a la crisi de la COVID19.
 4. Que la mitjana mensual dels ingressos del conjunt d’ingressos dels membres de la unitat de convivència durant el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2021, no siguin superiors al doble de l'indicador de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), incrementada en un 0,50 per cada membre addicional d'acord amb el següent detall:

Membres de la unitat familiar o de convivència

 • Mitjana ingressos màxims mensuals unitat familiar durant el període de 1 de gener a 30 de setembre de 2021
  • 1 membre 1.138,24€/mes
  • 2 membres 1.707,36€/mes
  • 3 membres 2.276,48€/mes
  • 4 membres o més 2.845,60€/mes
 1. No estar afectada la persona sol·licitant per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Podeu consultar la informació al PDF adjunt o  al tauler d'anuncis de la seu electrònica del web municipal.

Darrera actualització: 22.10.2021 | 09:47