Mesures d’actuació en el sector minorista d’alimentació, restaurants i comerços que fan repartiment a domicili.

Dimarts, 31 de març de 2020 a les 00:00

En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19, la recomanació per als establiments del sector alimentari oberts al públic és seguir les normes generals de seguretat alimentària i les normes de prevenció que vagin facilitant les autoritats competents per contenir la propagació del virus. 

 

Recomanacions específiques per als establiments del sector alimentari amb servei directe al públic:

Renteu-vos les mans sovint, i incrementar-ne la freqüència tot el que sigui necessari.

Cal disposar sempre d'eixugamans i sabó d'un sol ús. Com a sistema de desinfecció addicional al rentat de mans, es poden utilitzar desinfectants a base d’alcohol.

Poseu a disposició de la clientela desinfectants a base d’alcohol per facilitar-los la higiene de les mans.

Poseu a disposició de la clientela guants per agafar qualsevol aliment no envasat (fruita, verdura, pa...) i verificar que es respecta aquesta recomanació.

Eviteu la contaminació creuada entre els aliments i qualsevol font de contaminació com, per exemple, diners, telèfons mòbils o altres estris.

Cal rentar-se les mans minuciosament cada vegada que s’hagi tocat una superfície que pugui estar contaminada o bé utilitzar sistemàticament pinces o guants nets i desinfectats per manipular aliments.

Si utilitzeu guants o mascaretes cal tenir en compte que poden ser un focus de contaminació, atès que amb l’ús van concentrant secrecions respiratòries i brutícia. Cal tenir una cura especial en la seva manipulació i eliminació, així com canviar-los amb suficient freqüència.

Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en esternudar i renteu-vos les mans de seguida. Les persones que presentin símptomes respiratoris o febre han de romandre a casa i no acudir al lloc de treball.

Extremeu i incrementeu la freqüència de la neteja i desinfecció de tot l’establiment, incloses les superfícies de les zones de lliure accés per al públic com, per exemple, els taulells, els agafadors dels carretons de la compra i altre mobiliari, i en especial els serveis higiènics.

En els establiments amb règim d’autoservei és recomanable facilitar als clients, a l’entrada de l’establiment, un sistema de desinfecció a base d’alcohol per possibilitar la higiene de les mans.

Poseu a disposició de la clientela guants per agafar qualsevol aliment no envasat (fruita, verdura, pa...) i verificar que es respecta aquesta recomanació.

Realitzeu una ventilació adequada dels espais de treball i d’altres espais d’accés lliure per al públic.

Mantingueu una distància prudencial entre les persones, tant amb clients com amb la resta de treballadors, d’entre un i dos metres. Reduïu l’aforament per poder mantenir les distàncies d’entre un i dos metres. És recomanable ordenar les cues a l’exterior de l’establiment per mantenir la distància de seguretat.

Fes una neteja efectiva de les mans.

Recomanacions d'higiene per a empreses alimentàries: 

Tot el personal ha de rentar-se les mans sovint, incrementant la freqüència tot el que sigui necessari.

Cal disposar sempre de sabó i eixugamans d’un sol us a l’abast de tot el personal de l’empresa. Com a sistema de desinfecció addicional al rentat de mans, es poden utilitzar desinfectants a base d’alcohol .

Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en esternudar i rentar-se les mans de seguida.

Evitar la contaminació creuada entre els aliments i qualsevol font de contaminació com, per exemple, , objectes personals, telèfons mòbils o altres estris.

Cal fer un rentat de mans minuciós cada vegada que s’hagi tocat una superfície que pugui estar contaminada i utilitzar sistemàticament pinces o guants nets i desinfectats per manipular aliments. Quan s’utilitzen guants o mascaretes cal tenir en compte que poden ser un focus de contaminació, ja que amb l’ús van concentrant secrecions respiratòries i brutícia. Cal tenir especial cura en la seva manipulació i eliminació així com canviar-los amb suficient freqüència.

Extremar i incrementar la freqüència de la neteja i desinfecció de totes les instal·lacions, incloses les superfícies i mobiliari de les zones com vestuaris, menjadors o sales de descans de l’empresa, manetes de les portes, teclats, altres punts que es puguin contaminar fàcilment, i en especial els serveis higiènics. (Veure document Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus).

Realitzar una ventilació adequada de tots els espais. És recomanable facilitar als treballadors a l’entrada de l’establiment en diferents punts de fàcil accés, d’un sistema de desinfecció a base d’alcohol per possibilitar la higiene freqüent de les mans.

S’ha d’establir un procediment sistemàtic de neteja de mans a la sortida del vestuari i serveis higiènics abans d’accedir a la zona de preparació, manipulació d’aliments.

Per minimitzar el risc de contagis cal compartimentar, dins del possible, els diferents processos i línies de producció garantint que el personal només circula i roman en els espais que té assignats.

Evitar aglomeracions en zones de descans, menjadors, vestuaris, zones d’accés, etc., garantit ventilació i una distància d’un o dos metres entre persones.

Fer una neteja de vestuaris i zones de descans i menjador després de cada torn.

Organitzar els processos de treball de manera que el personal pugui mantenir una distància prudencial d’entre 1 i 2 metres. Les persones que presentin símptomes respiratoris o febre han de romandre a casa i no acudir al lloc de treball.

Recomanacions de neteja i desinfecció d’instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus: 

Les mesures de contenció per evitar la propagació de la COVID-19 requereixen reforçar els programes de neteja i desinfecció que les empreses tenen instaurats i que preveuen sales, equipaments, superfícies i estris així com també oficines, mobiliari, vestidors i serveis higiènics com a mesura preventiva.

Cal fer especial èmfasi en la neteja del mobiliari i de les parts de les estructures que amb més freqüència contacten amb les mans (per exemple, dispositius per fitxar, pom de les portes, portes abatibles, baranes, etc.).

Els vestidors i zones comunes s’han de netejar més sovint i com a mínim després de cada torn de treball tenint especial cura d’aquelles parts que s’hagin tocat amb les mans, com poden ser les portes de les taquilles, els bancs per seure. La informació científica disponible indica que la neteja amb aigua i detergents i l'ús de productes desinfectants comuns hauria de ser suficient per a la neteja i desinfecció preventiva general. Alguns ingredients actius, com per exemple, hipoclorit de sodi (contingut en el lleixiu domèstic) i l'etanol es consideren eficaços. 

Es recomana l'ús d'hipoclorit de sodi a 0,1 % (dilució 1:50 si s'utilitza lleixiu domèstic en una concentració inicial de 5 %) després de la neteja amb un detergent neutre.

Per a les superfícies que podrien ser danyades per l’hipoclorit de sodi, es necessita el 70 % de concentració d'etanol per a la descontaminació després de la neteja amb un detergent neutre.

La neteja i desinfecció ha de ser efectuada  amb l’equip de protecció personal.

Quan s'utilitzen productes químics per a la neteja, és important mantenir la instal·lació ventilada (per exemple, l'obertura de les finestres) per tal de protegir la salut del personal de neteja.

Totes les àrees que es toquen amb freqüència, com totes les superfícies accessibles de parets i finestres, la tassa de l'inodor i les superfícies de bany, també s'han de netejar amb cura. 

Recomanacions per al repartiment a domicili d’aliments:

Eviteu la contaminació dels aliments:

Tots els aliments, i en especial les fruites i verdures, s’han de lliurar  degudament protegits per evitar qualsevol contaminació.

Garantiu la cadena del fred:

La carn, el peix, i els productes refrigerats,  s’han de repartir en el menor temps possible, fet pel qual es poden fer servir preferentment bosses isotèrmiques. El  temps màxim de trasllat dels productes refrigerats mai no pot ser superior a dues hores.

Els productes congelats s’han de repartir en el menor temps possible, i fer servir bosses isotèrmiques. El temps màxim de trasllat dels productes congelats mai no pot ser superior a dues hores.

Garantiu la higiene personal i bones practiques:

El personal que efectua el repartiment a domicili ha de rentar-se les mans sovint, i incrementar-ne la freqüència tot el que sigui necessari. És recomanable facilitar als treballadors un sistema de desinfecció a base d’alcohol per possibilitar la higiene freqüent de les mans.

Eviteu la contaminació creuada entre els aliments no envasats o embolcallats i qualsevol font de contaminació com, per exemple, les pròpies mans, objectes personals, telèfons mòbils o altres estris.

S’ha de facilitar uns equips de protecció individuals als treballadors. Els guants i les mascaretes poden ser un focus de contaminació, atès que amb el seu ús es van concentrant secrecions respiratòries i brutícia. Cal tenir una cura especial en la seva manipulació i eliminació així com canviar-los amb una suficient freqüència.

Eviteu el contagi entre els repartidors:

En el moment de l’entrega al domicili s’ha de respectar la distància entre persones d’entre un i dos metres.

Les empreses que efectuen aquesta activitat hauran de garantir que els repartidors, quan esperen les comandes per repartir respecten la distància entre persones d’entre un i dos metres a la cua.

També cal tenir en compte la Guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial elaborada pel Ministeri de Sanitat i el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/noticias/2020/Buenas __practicas_establecimientos_sector_comercial.pdf

 

Darrera actualització: 03.04.2020 | 13:20