Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19

Dijous, 17 de juny de 2021 a les 00:00

El govern d’Espanya ha publicat al Reial Decret llei 5/2021 una nova línia d'ajuts directes a autònoms i empreses, que té com a objectiu que les comunitats autònomes concedeixin ajuts directes als autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia.

La inscripció prèvia poden fer-la:

Persones empresàries o professionals i empreses:

  • Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, que la continuïn exercint en l’actualitat, i que es trobin en alguna de les següents situacions:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9 h del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15 h.

Darrera actualització: 21.06.2021 | 08:42