ANUNCI: Reglament del servei d'Arxiu Municipal

Dimecres, 8 de març de 2023 a les 00:00

Exposició pública de la modificació del REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL.

La consulta pública és un mecanisme de participació ciutadana, per afavorir que la ciutadania pugui exposar la seva opinió en relació a les ordenances i reglaments que estan en fase d'aprovació. 

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

 

En el ple de març està previst proposar l'aprovació de la modificació del REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL, per adaptar-lo a les normatives vigents.

Darrera actualització: 09.03.2023 | 09:12