Concurs literari Sant Jordi 2023

Dijous, 30 de març de 2023 a les 00:00

L'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls organitza la tercera edició del Concurs Literari de Sant Jordi.


BASES DEL III CONCURS LITERARI DE SANT JORDI 2023 DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS

L’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls convoca el concurs literari Sant Jordi 2023 en concurrència competitiva amb l’objectiu de promoure la creació literària i alhora, celebrar la festivitat de Sant Jordi, per tal de continuar impulsant la cultura.

1.OBJECTE. Les presents bases tenen per objecte regular el procés de concessió dels premis del Concurs literari Sant Jordi, 2023.

2. FINALITAT La finalitat d’aquesta convocatòria és fomentar els valors literaris, promoure el llenguatge escrit, contribuir a la difusió cultural d'Olesa de Bonesvalls, i potenciar la creació i la creativitat literària.

3. RÈGIM JURÍDIC Els premis corresponents al Certamen seran concedits mitjançant el procediment de concurrència competitiva d'acord amb el que preveu la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, al Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.

4.PARTICIPANTS. Poden participar persones residents a Olesa de Bonesvalls o que estiguin cursant els seus estudis a l’escola del municipi. GRUP A (Infantil): Per edats (de 6 a 12 anys). GRUP B (Joves): De 13 a 18 anys. GRUP C (Adults): Més de 19 anys.

5.OBRES CONCURSANTS. a- Els treballs hauran de ser individuals, escrits en català o castellà i totalment inèdits. El tema és lliure. b- L’obra literària presentada ha de ser un conte o narració. c- Cada concursant, com a màxim, pot presentar un treball. d- L’extensió màxima per al grup A, és de 3 fulls DIN-A4, per al grup B 5 fulls DIN-A4 i per al grup C l’extensió màxima serà de 10 fulls DIN-A4. e- Els treballs han d'estar escrits amb ordinador per una sola cara, amb interlineat d’1,5 i mida de la lletra de 12.

6.PLIQUES. a- Tothom que hi vulgui participar ha de presentar un sobre gran que contingui el text original i 3 còpies signades amb pseudònim i un sobre petit tancat amb el nom, cognoms, adreça de l’autor, telèfon i fotocòpia del DNI (majors de 14 anys), centre educatiu al que pertany i manifest de "sí" o "no" accepta captar i difondre la seva imatge a l'efecte d'aquesta activitat (vegeu final d’aquestes bases). A la part de fora del sobre petit es consignaran el pseudònim amb què s’hagi signat el treball i el grup en què participa. Els menors de 14 anys necessiten autorització expressa de pare/mare o tutor sobre la captació d’imatges. Per tant s'afegirà, dintre del sobre petit tancat, un document d’autorització amb el nom i cognom, DNI i e-mail, del pare/mare tutor/a, esmentant el seu consentiment i manifest de "sí" o "no" accepta captar i difondre la imatge del concursant i la seva pròpia, a l'efecte d'aquesta activitat. (vegeu final d’aquestes bases.)

7.PRESENTACIÓ I TERMINI. a-.Els treballs es podran lliurar a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al web municipal www.olesadebonesvalls.cat. i fins el dia 17 d’abril. Es poden entregar de dues maneres: Presencialment a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, en horari d’atenció al ciutadà (dilluns a divendres de 9h a 14h i dimarts de 15:00 a 17:00h), de conformitat amb l’apartat 4 o bé per la seu electrònica de l’Ajuntament. b- Una persona pot entregar a l’Ajuntament més d’un treball, ara bé, solament s’admet la participació d’una obra per concursant.

8.PREMIS. a-.Pel grup A: el primer premi per grup d’edat serà un lot de material escolar per valor de 30 € i pel segon premi un lot per valor de 15€. b- Pel grup B: el primer premi serà una targeta regal per valor de 100€ per l’adquisició de material escolar, d’oficina i cultural, i el segon premi la targeta serà per un valor de 50€. c- Pel grup C, el primer premi serà el primer premi serà una targeta regal per valor de 120€ per l’adquisició de material escolar, d’oficina i cultural, i el segon premi la targeta serà per un valor de 60€.

9. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ Els premis corresponents al Certamen seran concedits mitjançant el procediment de concurrència competitiva d'acord amb el que preveu la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, al Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions. El procediment s'iniciarà d'ofici mitjançant convocatòria pública segons allò establert al Capítol II del títol 1 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions d'acord amb els principis de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

10.JURAT. a- El jurat serà format per tres persones relacionades amb el món de la cultura o educatiu. b- La decisió del jurat és inapel·lable. c- El jurat pot declarar desert quelcom grup o categoria si ho considera.

11.VEREDICTE I REPARTIMENT DE PREMIS. El veredicte del jurat i el lliurament de premis es farà públic el 23 d’abril dins dels actes programats. S’anunciarà a xarxes socials.

12.CONSERVACIÓ I ALTRES DISPOSICIONS. a- Els participants han de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels autors originals. b- Els participants es comprometen a les seves obres, al compliment legal en el tractament de dades de caràcter personal inclòs la imatge, de la Llei 3/2018 LOPDGDD i Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 5/1982, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. c- La propietat de les obres presentades serà dels seus autors. L’organitzador tindrà els drets de publicació i els de reproducció en qualsevol format. Els treballs premiats quedaran, a tots els efectes, propietat dels organitzadors, la resta podran ésser retirats en el termini d'un mes. Passat aquest període, l'Ajuntament declina tota responsabilitat respecte als treballs presentats.

13.PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. a- Les dades (dels concursants i/o familiars/tutors) són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta activitat. L’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls adopta les mesures de seguretat, d’acord amb la Llei 3/2018 LOPD-GDD i Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. b- El participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la qual van ser recollides, sempre que totes les parts preservin la seva intimitat. Les comunicacions de la seva sol·licitud de participació es farà via l’adreça postal, l'e-mail i/o telèfon facilitat. c- El participant accepta expressament, via correu electrònic, rebre informació de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquest acte.

14.DIFUSIÓ D’IMATGES. Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; el participant (o el seu pare/mare tutor/a) dona el seu consentiment a l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls per tal que les imatges (tant vídeogràfiques com fotogràfiques i veu), corresponents a aquesta activitat puguin ser difoses amb finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).

15.ACCEPTACIÓ DE LES BASES. El fet de concursar suposa la total acceptació implícita d’aquestes bases.

Darrera actualització: 30.03.2023 | 12:30