Excepcionalitat per sequera

Dijous, 30 de març de 2023 a les 12:00

Les baixes precipitacions dels darrers mesos han comportat una reducció molt important de les reserves d'aigua i cal reduir el consum.

La sequera és un període extens de temps en el qual un territori pateix una deficiència en el subministrament d'aigua. Generalment passa quan plou per sota del que és habitual. Aquest fenomen produeix, per tant, un desequilibri entre la disponibilitat natural d’aigua i el consum que en fa l’activitat humana.
A Catalunya, les pluges tenen un caràcter irregular, alternant llargs períodes d’absència de pluges amb episodis de pluges torrencials, fruit del clima mediterrani, la qual cosa ens fa especialment vulnerables a patir episodis de sequera, especialment a les conques internes que és on es concentra el gruix de la població (més del 80%) i on només es disposa del 40% de l’aigua que hi ha a Catalunya (essencialment la que es troba als embassaments, als aqüífers i dins els pous).

Donada la situació actual amb escasedat d'aigua cal reduir-ne el seu ús.

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA
Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats econòmiques i comercials).

PISCINES - Prohibit omplir piscines:
· No es pot omplir cap piscina sota cap concepte (pública, privada o d'altres tipus). Aquesta limitació aplica a tots els orígens de l'aigua (potable,
pous o altres captacions, camions cisterna, etc).
· Està permès el reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat
sanitària de l’aigua.
· En centres educatius, està permès l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
· Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

REG - prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:
· Per regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència s’ha de fer amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
· El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i acomplint la resta de limitacions que digui l’ens local.
· La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

NETEJA de vehicles - l’ús de l’aigua queda limitat a:
· Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
· Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà
sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

NETEJA de carrers i mobiliari urbà
· Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà
amb el mínim d’aigua indispensable.
· Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

FONTS ORNAMENTALS
· Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel seu manteniment. S’ha d’estudiar i, si és viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

GRANGES
L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja apressió o altres d'eficàcia equivalent.

ELIMINACIÓ DE POLS EN L’AIRE
Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Més informació a sequera.gencat

Darrera actualització: 30.03.2023 | 12:50

Imatges