Mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya

Dilluns, 17 de gener de 2022 a les 00:00

El 4 de gener de 2022, s'ha detectat un focus d'influença aviària altament patògena subtipus H5N1 en aus salvatges a Catalunya.

La influença aviària és una malaltia produïda per diversos subtipus de virus de la influença, els quals poden classificar-se, en general, en dues categories segons la gravetat de la malaltia:

 • el virus de la influença aviària de baixa patogenicitat, que sol causar una malaltia lleu,
 • i el virus de la influença aviària d'alta patogenicitat, que provoca signes clínics greus i possibles altes taxes de mortalitat en les aus.

L'article 8 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, faculta els òrgans competents de les comunitats autònomes per a l'adopció de mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de malalties dels animals de declaració obligatòria, en especial d'aquelles d'alta difusió.

Per tot el que s'ha exposat, a l'empara de l'article 8 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal, s’adopten les mesures següents:

 1. Adoptar les mesures sanitàries de salvaguarda següents:
  1. Queda prohibida la utilització d'ocells dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclam de caça.
  2. Queda prohibida la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral.
  3. Queda prohibida la cria d'aus de corral a l'aire lliure. No obstant això, quan no sigui possible, la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponents pot autoritzar, amb sol·licitud prèvia, el manteniment d'aus de corral a l'aire lliure mitjançant la col·locació de teles ocellaires o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l'entrada d'aus silvestres, i sempre que s'alimentin i abeurin les aus a l'interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi l'arribada d'aus silvestres i se n'eviti el contacte amb els aliments o l'aigua destinats a les aus de corral.
  4. Queda prohibit el subministrament d'aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d'aigua on puguin accedir aus silvestres
  5. Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior exigits per motius de benestar animal per a determinades aus de corral han de quedar prou protegits contra les aus aquàtiques silvestres, de manera que se n'impedeixi l'accés.
  6. Queda prohibida la presència d'aus de corral o un altre tipus d'aus captives en els centres de concentració d'animals definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003, de 24 de abril, de sanitat animal, incloent-hi certàmens ramaders, mostres, exhibicions, celebracions culturals i qualsevol concentració d'aus de corral o un altre tipus d'aus captives. No tenen la consideració d'aus captives les aus mantingudes en un establiment autoritzat per a la seva venda a particulars com a au de companyia, ni aquelles aus de corral mantingudes en un establiment comercial per a la seva posterior venda al detall a particulars.
 2. Les explotacions ramaderes d'aus criades a l'aire lliure de producció d'ous per a consum i les explotacions de producció de carn (criades a l'aire lliure, criades a l'aire lliure tradicionals o criades a l'aire lliure en total llibertat) poden comercialitzar els productes amb la referència concreta al sistema de cria que es produeix a l'explotació si no superen els períodes màxims de restricció d'accés a l'aire lliure previstos en el Reglament delegat (UE) 2017/2168 de la Comissió, de 20 de setembre, i en el Reglament (CE) 543/2008 de la Comissió, de 16 de juny.
 3. Aquestes mesures són d'aplicació a tot el territori de Catalunya i seran vigents des de la data de publicació d'aquesta Resolució fins al 20 d'abril de 2022, inclòs

Des de l’Ajuntament fem una crida a tots els particulars que tenen aus de corral per a autoconsum, que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent. En el cas de tenir qualsevol sospita de la malaltia, us demanem que ho notifiqueu a l’Ajuntament.

Enllaç de la resolució: Resolució ACC/14/2022, de 10 de gener, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya

Darrera actualització: 15.02.2022 | 13:01