Consulta prèvia

Consultes prèvies a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

També es poden fer arribar les propostes a l'Ajuntament de Olesa de Bonesvalls a través del Registre General d'Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.

  • PRESENCIALMENT:
    Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
  • PER INTERNET:
    Si es vol sol·licitar a través d'Internet ho podeu fer a través del registre electrònic que tenim habilitat a la seu electrònica de l’Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls però és necessari que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

RELACIÓ D´EXPEDIENTS RELATIUS A LA APROVACIÓ/MODIFICACIÓ DE ORDENANCES I REGLAMENTS QUE ES PROPOSEN PER AL PRÒXIM PLE

•    EXP. 183/2023. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D'ARXIU MUNICIPAL

RELACIÓ ORDENANCES APROVADES

•    EXP. 310/2022. PROJECTE ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

•    EXP. 411/2022. PROJECTE ORDENANÇA ESPECIFICA DE SUBVENCIONS A ENTITATS Y ASSOCIACIONS

•    EXP. 313/2022. PROJECTE ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIO D'AJUDES D'URGENCIA SOCIAL

•    EXP. 412/2022. PROJECTE REGLAMENT TELETREBALL

•    EXP. 413/2022. PROJECTE ORDENANÇA FISCAL Nº21 REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ D´ACTIVITATS EXTRAECOLARS

•    EXP. 414/2022. PROJECTE ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIM INTERN DE L´ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARREC

EXP. 556/2022. PROJECTE ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS

Darrera actualització: 09.03.2023 | 09:28
Darrera actualització: 09.03.2023 | 09:28