Ple de 28 de febrer de 2017 - Extraordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: dimarts, 28 de febrer de 2017
Hora: 19 h
Règim de la sessió: extraordinari

El proper dimarts 28 de febrer a les 19:00h, ple extraordinari per aprovar el pressupost de 2017.

DECRET D’ALCALDIA núm.

Vista la relació d'expedients conclosos disposats per l’Alcaldia, assistit pel Secretari interventor interí i de conformitat amb l'establert en l'article 82 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 

RESOLC 

PRIMER. Convocar sessió extraordinària del Ple que tindrà lloc a la Sala d'Actes de l'Ajuntament el dia 28 de febrer de 2017, a les 19:00 hores. 

SEGON. Fixar el següent 

ORDRE DEL DIA 

ÚNIC. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA ORGÀNICA MUNICIPAL. 

Ho mana i signa Alcalde, Josep Maria Tillo i Bages, a Olesa de Bonesvalls, a 23 de febrer de 2017; del que, com a Secretari Interventor interí, dono fe.

Darrera actualització: 03.07.2019 | 09:37