Ple ordinari 28 de juliol de 2021

El Ple se celebrarà el dimecres,28 de juliol de 2021 a les 18h, de manera virtual. Admet participació a distància, connectant a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://olesadebonesvalls.eadministracio.cat

A) Part resolutiva

1. APROVACIÓ ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: ORDINÀRIA DE 31.03.2021 I ORDINÀRIA DE 26.05.2021

2. Expedient 241/2021. ESTABLIMENT FESTES LOCALS 2022.

3. Expedient 255/2021. PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM.21 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL.

4. Expedient 266/2021. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT

5. Expedient 171/2021. -DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA 2021-0065, D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT PER A L'EXERCICI 2020

6. MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'ESQUERRA REPUBLICANA A L'AJUNTAMENT, DE SUPORT PER A LA INCORPORACIÓ DEL PERMÍS RETRIBUÏT DE MENSTRUACIÓ I CLIMATERI A L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS

7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA A L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS PER LA INCLUSIÓ DEL MÍLDIU EN LA COBERTURA DE LES ASSEGURANCES AGRÀRIES

B) Activitat de control

8. DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA

9. DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN

Darrera actualització: 01.02.2022 | 10:12