Cessió d'espais

Reserva i gestió d'espais municipals

Servei que s'encarrega de gestionar la cessió d'espais municipals per a la celebració de reunions, trobades, pràctica esportiva, etc.

Els espais que poden ser reservat es troben al Centre Cívic i al Local Social de Ca n'Olivella - Pla del Pèlag.

Establiment de normativa de cessió d'espais

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES DEL CENTRE CÍVIC I CASAL D’AVIS.

Tarifes:

 • CENTRE CÍVIC
  • Sala Gran Centre Cívic (amb vestidors i escenari): 20 €/hora + 65€ de neteja.
  • Sala Gran Centre Cívic (sense vestidors ni escenari): 20 €/hora + 45€ neteja
  • Sala Polivalent Petita: 15€/hora + 45€ de neteja
  • Sales Petites (Despatxos): 7€/hora + 5€ de neteja
 • CENTRE SOCIAL de Ca n'Olivella - Pla del Pèlag
  • 20 €/hora + 45€ de neteja.
 • MATERIALS
  • Aparells audiovisuals: 20 €/dia.
 • ALTRES CONCEPTES
  • Subaltern 26€/hora o fracció
  • Neteja extraordinària 30€/ hora

Com sol·licitar un espai.

Existeix un model per a la sol·licitud de sales per part de privats o entitats municipals.

Lliurament de claus i control de la cessió

 • Un cop aprovada la cessió caldrà recollir la clau a les dependències municipals.

Manteniment de les instal·lacions

 • El cost resultant de qualsevol altra despesa ocasionada per la necessitat de material extra o personal tècnic indispensable pel bon funcionament de l’acte, serà assumida per l’usuari en la seva totalitat.
 • En el cas que l’usuari no deixi les instal·lacions, després de l’acte, en les millors condicions possibles i no hagi traslladat les escombraries als contenidors de recollida selectiva, l’usuari haurà de fer-se càrrec de les hores extraordinàries de neteja.
Darrera actualització: 17.02.2023 | 12:59