Plaques solars

Per instal·lar plaques fotovoltaiques cal:

 • Instància municipal de comunicació prèvia d’obres
 • Document tècnic, assumit per tècnic (arquitecte/a, arquitecte tècnic/a, enginyer, enginyer tècnic) que com a mínim contingui:
  • descripció de la instal·lació
  • potència
  • número de panells
  • especificacions tècniques i normatives de la instal·lació
  • plànol d'ubicació panells
 • Pressupost
 • Assumeix tècnic
 • Si el document no està visat: cal adjuntar declaració responsable del tècnic conforme es troba col·legiat  i disposa de pòlissa de responsabilitat civil vigent.

Per sol·licitar la bonificació a l'IBI cal:

Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la hisenda municipal la documentació següent:

 • Certificat d'homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic.
 • Còpia de la llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ d'obres presentat davant l'Ajuntament.
 • Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès pel facultatiu, a on consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics, la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars, o, en el cas dels sistemes solar elèctrics, la potència instal·lada.
 • Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.

Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.

Darrera actualització: 11.04.2022 | 18:49
Darrera actualització: 11.04.2022 | 18:49