Ple ordinari de 24 de novembre de 2020

Dimarts 24 de novembre a les 18 hores es celebrarà un nou ple ordinari telemàtic. 

El ple tindrà el següent ordre del dia i es podrà veure en directe per Youtube

 

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes de la sessió anterior: ordinària de 29.09.2020 i extraordinària de 27.10.2020.

2. Expedient 146/2017. JOVENTUT_PLA LOCAL 2017-2020.- Proposta d'aprovació pròrroga del Pla Local de Joventut.

3. Expedient 341/2019. Demarcacions Territorials.- Proposta d'aprovació, si s'escau, de l'Acta de delimitació de terme entre els municipis d'Olesa de Bonesvalls i Subirats.

4. Expedient 219/2020. Tancament i Liquidació del Pressupost. Aprovació Compte General 2019.

5. Expedient 314/2020. Modificació de Crèdit. Proposta d'acord d'aprovació de la modificació de crèdit 4/2019. Suplements de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals i crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit.

6. Expedient 307/2020. Operacions de Crèdit a Curt Termini. Import: 480.000€

7. Expedient 266/2020. Proposta d'acord adjudicació d'un servei de subministrament i serveis per a la implementació d'un sistema de gestió on line del servei de reseva de la Pista de Pàdel.

8. Expedient 272/2020. Proposta aprovació conveni de col·laboració per a l'assumpció de la faultat de denúncia i sanció per a infraccions a normes de circulació de vies urbanes. 

9. Proposta de rescinssió contracte administratiu cessió terrenys per la construcció d'una central telefònica automàtica( Ca n'Olivella/Pla del Pèlag )

10. MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHARAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL SÀHARA OCCIDENTAL

11. Moció per l'exigència de seguretat als centres educatius

12. Moció per IMPULSAR UN PLAN DE RESCATE SOCIAL Y ECONÓMICO PARA LAS FAMILIAS, AUTÓNOMOS Y EMPRESAS Y SECTORES ASOCIATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO ANTE LA CRISIS PROVOCADA POR EL SEGUNDO REBROTE DE LA PANDEMIA COVID-19

B) Activitat de control

13. Donar compte dels Decrets d'Alcaldia.

14. Donar compte dels acords de la Junta de Govern.

15. Donar compte informe de morositat del 3r trimestre de 2020. Exp.33/2020

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 28.12.2020 | 13:20

Documents

Vídeo - Àudio