Ple de 26 de maig de 2017 - Ordinari

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Data: dimarts, 26 de maig de 2017
Hora: 19 h
Règim de la sessió: ordinari

Es convoca sessió ordinària del Ple que tindrà lloc a la Sala d'Actes de l'Ajuntament el dia 26 de maig de 2017, a les 19:00 hores.

 ORDRE DEL DIA

1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS:

  •  ORDINÀRIA DE 31.03.2017
  •  EXTRAORDINÀRIA DE 28.04.2017

2. DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:
 2.1. JUNTA DE GOVERN DE DATA 14 DE FEBRER DE 2017.
 2.2. JUNTA DE GOVERN DE DATA 28 DE FEBRER DE 2017.
 2.3. JUNTA DE GOVERN DE DATA 14 DE MARÇ DE 2017.
 2.4. JUNTA DE GOVERN DE DATA 28 DE MARÇ DE 2017.
 2.5. JUNTA DE GOVERN DE DATA 25 D’ABRIL DE 2017.

3. DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.
4. PROPOSTA DE SOL·LICITUD D’APLICACIÓ DE COEFICIENTS D’ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS PER AL 2018.
5. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 28/2017.- DE BAIXA DE DRETS PENDENTS DE COBRAMENT D’EXERCICIS TANCATS.
6. DONAR COMPTE DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016 I INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS.
7. INFORME AL PLE DEL SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT ( ART. 193BIS TRLHL ).
8. PROPOSTA APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2017-2018.
9. INFORME DE MOROSITAT 1R TRIMESTRE 2017.
10. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER EMERGÈNCIA SOCIAL.
11. MOCIÓ EN SUPORT DE LA PLATAFORMA “TRANS*FORMA LA SALUT” PER A UN NOU MODEL DE SALUT.
12. PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 03.07.2019 | 09:35