Ple Extraordinari de 28 de juny de 2023

Es convoca el Ple Extraordinari el dimecres, 28 de juny de 2023 a les 18h. a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.

                                               Ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Expedient 414/2023. PROPOSTA D’ACORD CREACIÓ DE GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

2. EXP.413/2023. PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DETERMINACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE

3. EXP.413/2023.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.

4. EXP.413/2023.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

5. EXP.413/2023.- PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

6. EXP.413/2023.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CREACIÓ, COMPOSICIÓ, ATRIBUCIONS, PERIODICITAT I RÈGIM JURÍDIC DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

7. EXP.413/2023.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CREACIÓ, COMPOSICIÓ, ATRIBUCIONS, PERIODICITAT I RÈGIM JURÍDIC DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE L´EQUIP DE GOVERN

8. Expedient 427/2023. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA BASE 50 DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’AQUEST AJUNTAMENT DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I ASSISTÈNCIES DELS CÀRRECS ELECTES

9. Expedient 397/2023. ACORD DEL PLE MUNICIPAL PEL QUAL S’APROVEN ELS MODELS REFERENTS A LA DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS I DE LA PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS, I DEL REGISTRE D’INTERESSOS.

10.Expedient 668/2022. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A “L’EXECUCIÓ DE LA XARXA DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS

11.SORTEIG MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES PROPERES ELECCIONS GENERALS 23.07.2023

B) Activitat de control

12.DONAR COMPTE DECRET DESIGNACIÓ TINENTS D'ALCALDE

13.DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA D'ESTABLIMENT DEL CARTIPÀS MUNICIPAL

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 04.07.2023 | 16:54