Ple ordinari 30 de novembre de 2022

Es convoca sessió ordinària del Ple municipal el dimecres, 30 de novembre a les 18 h a la Sala d'actes de l'Ajuntament.
 

ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva
1. PROPOSTA D’APROVACIÓ ACTES ANTERIORS DEL PLE: ORDINARI CELEBRAT EL 28 DE SETEMBRE DE 2022 I EXTRAORDINARI CELEBRAT EL 20 D’OCTUBRE DE 2022.
2. EXPEDIENT 641/2022.- PROPOSTA INCREMENT SALARIAL 3.5% ALS TREBALLADORS DE L'AJUNTAMENT EN APLICACIÓ D'ALLÒ ESTABLERT EN LA LLEI 22/2021, DE 28 DE DESEMBRE I EL RD-L 18/2022, DE 18 D´OCTUBRE
3. EXP.637/2022.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU "XARXA DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS DE LA URBANITZACIÓ DEL PLA DEL PÈLAG"


B) Activitat de control
4. EXPEDIENT 553/2022 DONAR COMPTE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 13/2022 GENERACIÓ DE CRÈDITS
5. DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDIA
6. DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

C) Precs i preguntes
 

Darrera actualització: 24.02.2023 | 11:22

Vídeo - Àudio