Ple ordinari 31 de març de 2021

El Ple se celebrarà el dimecres, 31 de març de 2021 a les 18h, de manera virtual. Admet participació a distància, connectant a través de la Seu Electrònica de l'entitat en l'adreça https://olesadebonesvalls.eadministracio.cat

A) Part resolutiva

1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA DE 27.01.2021

2. EXP. 74/2021. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2021

3. EXP. 96/2021. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI-TIPUS SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LES FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL (ASGEL) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

4. EXP. 69/2021. PROPOSTA DE REDUCCIÓ TEMPORAL DEL CÀNON DE LA CONCESSIO DEL BAR RESTAURANT DEL CENTRE CIVIC.

5. EXP. 97/2021. PROPOSTA DE SOL·LICITUD COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS QUE ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A L’ANY 2021.

6. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ERC-AM, A FAVOR DEL PLE RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES TRANS* I EN SUPORT D'UNA LLEI TRANS ESTATAL.

7. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ERC-AM, DE SUPORT A L’AMNISTIA.

8. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CIUTADANS, RELATIVA A RETIRAR LA BANDERA ESTELADA INSTALADA PER L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS.

9. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP PSC, DE MESURES PER EVITAR TALLS DE LLUM I BAIXADES DE TENSIÓ , I MILLORAR LA SUPERVISIÓ I MANTENIMENT DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC

10. MOCIÓ EN FAVOR DE LA IGUALTAT DE DRETS I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL VISUAL EN L’ÀMBIT DE L’OCUPACIÓ PÚBLICA

B) Activitat de control

11. DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA. 

12. DONAR COMPTE ACORDS JUNTA DE GOVERN.

C) Precs i preguntes

Darrera actualització: 01.02.2022 | 09:47