Consultes prèvies d'Ordenances i Reglaments

Dimecres, 6 de juliol de 2022 a les 15:00

Exposició pública de les ordenances i reglaments que es volen aprovar al proper ple de juliol

La consulta pública és un mecanisme de participació ciutadana, per afavorir que la ciutadania pugui exposar la seva opinió en relació a les ordenances i reglaments que estan en fase d'aprovació. 

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a parir de l'endemà de la publicació de l'aprovació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.

En el ple de juliol està previst proposar l'aprovació/modificació  de les següents ordenances i reglaments:

  • PROJECTE ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
  • PROJECTE ORDENANÇA ESPECIFICA DE SUBVENCIONS A ENTITATS Y ASSOCIACIONS
  • PROJECTE ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIO D'AJUDES D'URGENCIA SOCIAL
  • PROJECTE REGLAMENT TELETREBALL
  • PROJECTE ORDENANÇA FISCAL Nº21 REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER LA PRESTACIÓ D´ACTIVITATS EXTRAECOLARS
  • EXP. 414/2022. PROJECTE ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGIM INTERN DE L´ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARREC

Aquí podeu accedir a tota la informació.

Darrera actualització: 22.07.2022 | 11:17